ZONE-7
Sr. No.DeveloperSchemesSectorLocationScheme MapMembership ListTransfer LettersStatus
1JDACHITRAKOOT CHITRAKOOTViewAPPROVED
1 CHITRAKOOTViewAPPROVED
10 CHITRAKOOTViewAPPROVED
11 CHITRAKOOTViewAPPROVED
2 CHITRAKOOTViewAPPROVED
3 CHITRAKOOTViewAPPROVED
4 CHITRAKOOTViewAPPROVED
5 CHITRAKOOTViewAPPROVED
6 CHITRAKOOTViewAPPROVED
8 CHITRAKOOTViewAPPROVED
9 CHITRAKOOTViewViewAPPROVED
2JDADEFENCE PUBLIC SCHOOL (EKAL PATTA) VAISHALI NAGARViewAPPROVED
3JDAGIRDHARI PURA (KACCHI BASTI) A AJMER ROADViewAPPROVED
B AJMER ROADViewAPPROVED
C AJMER ROADViewAPPROVED
S AJMER ROADViewAPPROVED
4JDAGOVINDPURA KALWAD ROAD KALWAD ROADAPPROVED
A KALWAD ROADViewAPPROVED
B KALWAD ROADViewAPPROVED
C KALWAD ROADViewAPPROVED
D KALWAD ROADViewAPPROVED
E KALWAD ROADViewAPPROVED
F KALWAD ROADViewAPPROVED
G KALWAD ROADViewAPPROVED
GFKALWAD ROADAPPROVED
5JDAPOLICE THANA KARGHANI (EKAL PATTA) KARGHANIAPPROVED
6JDAVAISHALI NAGAR AAMRAPALI CIRCULEAPPROVED
A AAMRAPALI CIRCULEViewAPPROVED
B AAMRAPALI CIRCULEViewAPPROVED
C AAMRAPALI CIRCULEViewAPPROVED
CF AAMRAPALI CIRCULEAPPROVED
D AAMRAPALI CIRCULEViewAPPROVED
E AAMRAPALI CIRCULEViewAPPROVED
EFAAMRAPALI CIRCULEAPPROVED
F AAMRAPALI CIRCULEViewAPPROVED
FF AAMRAPALI CIRCULEAPPROVED
G AAMRAPALI CIRCULEViewAPPROVED
SAAMRAPALI CIRCULEAPPROVED
SF AAMRAPALI CIRCULEAPPROVED
T AAMRAPALI CIRCULEAPPROVED
V AAMRAPALI CIRCULEAPPROVED
7JDAVAISHALI NAGAR AAMRPALI CIRCLE VAISALI NAGARViewAPPROVED
8JDAVAISHALI NAGAR EKAL PATTA YOJANA JAIPURAPPROVED
9JDAVAISHALI NAGAR TAGORE CIRCLE VAISALI NAGARViewAPPROVED
10JDAVIDHAN SABHA SACHIVALIYA AVAS YOJANA VILL. DHAWASViewAPPROVED
11JDAVIDHAN SABHA SACHIVLYA AVAS YOJANA VISTAR VILLAGE-DHAWASViewAPPROVED
S VILLAGE-DHAWASAPPROVED
12JDAVILLAGE DHAWAS TEH JAIPUR (KH NO-57,59,73&74) APPROVED
13JDAVILLAGE GIRDHARIPURA KH NO-57 GIRDHARIPURAAPPROVED
14JDAVILLAGE HARNATHPURA,GOVINDPURA (KH. NO. 27)VILL. HARNATHPURA GOVINDPURAViewAPPROVED